print.php?par_id=126&link_id=1043

Fakta

Kontakt:
Guldsmedebranchens sekretariat
Tlf +45 4583 5211
email: info@guldsmed.dk

Syn- og Skønsmænd

Beskikkelse som fagkyndig tillidsmand 
inden for guld- og sølvsmedebranchen 

Det er ind imellem nødvendigt med eksperternes syn på de problemstillinger der kan opstå i guldsmedebranchen. Det er af høj værdi inden for branchen, at der er fagligt kompetente personer, som med deres viden og faglige baggrund kan medvirke til en forsvarlig afgørelse i netop disse sager i branchen.
Ved salg/overdragelse af en forretning
Ved vurdering af reparations/bestillingsarbejde
Ved konkurser og betalingsstandsninger

Har du brug for en fagkyndig vurderingsmand, så kontakt sekretariatet og tal med Trine Thorning eller Jens R. Møller.

Fagkyndig tillidsmand 
Efter konkurslovens § 164 beskikker Domstolsstyrelsen den fagkyndige tillidsmand for en periode på fire år fra en 1. oktober. 

Personer, som ønsker at blive beskikket som fagkyndig tillidsmand, skal indsende en ansøgning til Domstolsstyrelsen. Sammen med ansøgningen skal vedlægges en erklæring fra Danske Guldsmede og Urmagere, der også formidler ansøgningsblanket. 

Opgaven begynder 
I en konkurssag henvender en af parterne sig til den fagkyndige tillidsmand. For at der ikke skal opstå misforståelser bør tillidsmanden sikre sig, at henvendelsen fra advokat eller revisor er skriftlig. 

Opgavens art og omfang
 
Ved henvendelse i en konkurssag træffes aftale om tid og sted for vurdering/besigtigelse, ligesom det konkret aftales, hvad opgaven går ud på. Efter vurderingen/besigtigelsen udfærdiges en rapport, som sendes til den advokat eller revisor, der har henvendt sig om opgaven. 

Drejer det sig om en forretning, vil gennemgang og eventuel optælling af lager sædvanligvis foregå uden for åbningstiden. Rapporten udarbejdes på eget kontor. 

I andre sammenhænge kan den fagkyndige tillidsmand blive indkaldt som vidne i retten, hvor der er mødepligt. En eventuel indkaldelse sker i god tid, og den fagkyndige har mulighed for at ændre dato og/eller tidspunkt. 

Guldsmede- og urbranchen er ikke så stor. Den fagkyndige tillidsmand kan derfor blive stillet over for opgaver, hvor han vil være inhabil, og derfor må afslå opgaven. 

Betalingsstandsning 
Revisor og advokat ønsker en bedømmelse af en forretnings lager, udseende og beliggenhed for at få et grundlag for at vurdere, om der er mulig for videreførelse af forretningen eller om der skal ske udlodning til kreditorerne. 

Hvis opgaven lyder på en vurdering om 

o en forretning kan køre videre (going koncern), 
o om der skal ske afvikling over en vis tid (betalingsstandsning) 
o eller om forretningen skal lukke (ophørsudsalg) 

skal der ofte foretages en egentlig optælling af varer. 

Hvis der foreligger aktuelle og ”tilforladelige” lagerlister, kan det aftales med revisor, at stikprøver anvendes som grundlag for vurderingen af lageret. 


Det er hensigtsmæssigt at opgøre lageret i varegrupper, (jf. eventuelt vores omsætningstalsstatistik) 

Ved gennemgang af lageret vurderer den fagkyndige tillidsmand varernes aktualitet - hvad kan sælges uden problemer, hvad nærmer sig ”sidste salgsdato” og hvad er ”totalt håbløst” at sælge. Denne bedømmelse er afhængig af flere faktorer, bl.a. forretningens beliggenhed. 

Samtale med indehaver og eventuelt personale kan understøtte den fagkyndiges notater, ligesom det kan være nødvendigt at undersøge enkelte genstande nøjere. 

Det er væsentligt at den fagkyndige tillidsmand nøje vurderer rapportens konklusioner, idet den vil være den endelige vurdering af forretningen og vil blive lagt til grund for sagens videre forløb. 

Salg / overdragelse 
Ved salg eller overdragelse af forretningen, fx ved generationsskifte, vil der ikke nødvendigvis ske en udmeldelse fra advokat eller revisor. 

Der skal foretages samme form for vurdering af forretningen, som når det drejer sig om en betalingsstandsning. For at begge parters interesser kan varetages, bør hver part have egen fagkyndig tillidsmand, når det handler om salg eller overdragelse af en forretning. 

Vurderingen af forretningen ved salg eller overdragelse er et forhandlingsgrundlag for de to parter, idet der kan være spørgsmål om betalingsform, rabatter o.l., som ikke anses som vurderingsspørgsmål. 

Generelt 
Når den fagkyndige tillidsmand foretager en vurdering, er det vigtigt, at den er så realistisk, at varer mv. kan sælges til den vurderede pris. 

Reparationer og bestillingsopgaver 
Den fagkyndige tillidsmand kan også blive bedt om at foretage en vurdering af en reparation eller et bestillingsarbejde. Det kan være Forbrugerklagenævnet, som henvender sig, eller en advokat i forbindelse med en retssag. 

I disse tilfælde skal den fagkyndige tage stilling til: 

om reparationen er korrekt udført 
om reparation skulle have været frarådet på baggrund af genstandens forfatning 
om der skulle have været gjort opmærksom på eventuelle ændringer ved genstanden som følge af reparationen 

Den fagkyndige tillidsmand udarbejder en rapport til den pågældende retsinstans og til parternes advokater. Rapporten kan få betydning for en del mennesker og skal være uvildig og fair. 

I retssager kan det forekomme, at den fagkyndige tillidsmand bliver indkaldt som ekspert, så det er vigtigt at være helt sikker i sin bedømmelse af sagen og i den vurdering, der er beskrevet i rapporten. 

Tillidsmandens rapport må kun tilgå de personer, som har rekvireret den. Har andre ønske om at se rapporten, må de henvende sig til rekvirenterne. 

Faglig hjælp 
Den fagkyndige tillidsmands vurdering baseres på den fagkyndiges egen erfaring og kompetence. 

Indeholder opgaven elementer, som den fagkyndige tillidsmand føler ligger uden for hans kompetence-område, kan han frasige sig opgave, men han kan også søge at få dem belyst af en anden faglig kompetence, fx økonomiske spørgsmål hos en revisor. 

Hvorfor fagkyndig tillidsmand? 
Det er af høj værdig inden for guld | sølv| ure branchen, at der er fagligt kompetente personer, som med deres viden og faglige baggrund kan medvirke til en forsvarlig afgørelse i netop disse sager i branchen. 

Nogle sager vil ikke kunne afgøres uden den faglige kompetence, og selvom andre ikke-branchekendte eksperter vil kunne foretage økonomisk vurderinger, vil brancheviklen gå tabt i sådanne tilfælde.