print.php?par_id=126&link_id=995

Fakta

Kontakt:
Guldsmedebranchens sekretariat
Tlf +45 4583 5211
email: jrm@guldsmed.dk

Vedtægter og formål

Guldsmedebranchens Leverandørforening 

1. Foreningens navn, hjemsted og baggrund

1.1 Foreningens navn er Guldsmedebranchens Leverandørforening.

1.2 Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune.

1.3 Foreningen er stiftet den 1. januar 1972 af Dansk Guld- og Sølvvarefabrikanters Handelsforening, Guldsmedebranchens Grossistforening og Guld- og Sølvvarefabrikantforeningen. De pågældende foreninger blev med virkning fra den 1. januar 2007 sammenlagt med Guldsmedebranchens Leverandørforening.

1.4 Foreningen er medlem af Guldsmedefagets Fællesråd, og foreningens medlemmer er underkastet denne forenings love, jfr. i øvrigt punkt 5.

Foreningen er optaget i Guldsmedebranchens Kreditorforening, og foreningens medlemmer er underkastet og forpligtede ved Kreditorforeningens love og de i henhold til disse trufne bestemmelser.


2. Foreningens formål

2.1 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles branchemæssige interesser.

2.2 Formålet opfyldes blandt andet ved,

at  foreningen i forhandlinger med myndigheder, organisationer og andre tilstræber at opnå bedst mulige vilkår for den danske guld- og sølvsmedebranche i overensstemmelse med foreningens politik,

at  medvirke til at bevare og forbedre den danske guld- og sølvsmedebranches omdømme og udbrede kendskabet til dens produkter,

at  medvirke til fremme af branchemæssige sådanne konkurrenceforhold, der kan sikre fremgang for branchen med henblik på dens fremtidige samfundsmæssige placering,

at  medvirke til fortsat udvikling af samarbejde med detailleddet gennem deltagelse i Guldsmedefagets Fællesråd,

at  afholde møder og sammenkomster om emner af branchemæssig interesse for at muliggøre erfaringsudveksling til gensidig gavn og til fremme af kontakten mellem medlemmerne,

at  medvirke til, at medlemmerne sikres relevant og aktuel information af betyd-ning for  branchens forhold i ind- og udland og

at  optræde som repræsentant for den danske guld- og sølvsmedebranche i internationalt branchearbejde og dermed medvirke til bedring af de vilkår, hvorunder guld- og sølvsmedebranchen arbejder internationalt.


3. Medlemsforhold

3.1 Virksomheder registrerede i Danmark, og som er leverandør til guldsmedebranchen, kan blive medlem af foreningen, hvis bestyrelsen på anmodning godkender optagelsen. Optagelse af nye medlemmer skal ske med mindst 2/3 af bestyrelsens stemmer. 

3.2 En virksomhed, der har fået afslag på optagelse, kan tidligst på ny ansøge om med-lemskab af foreningen et år efter, at beslutningen om at afslå medlemskab er truffet.

3.3  Nyoptagne virksomheder betaler servicebidrag fra det tidspunkt de indtræder i foreningen.


4. Ophør af medlemskab

4.1 Udmeldelse af foreningen skal foretages skriftligt med mindst 6 måneders skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår.

4.2 Bestyrelsen kan med 2/3 flertal beslutte at ekskludere et medlem, der efter bestyrelsens skøn (i) ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, jfr. punkt 3.1, (ii) ikke iagttager de af medlemskabet følgende forpligtelser eller (iii) som handler til skade for foreningen. Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent servicebidrag, ekskluderes uden videre efter bestyrelsens beslutning herom.

4.3 Medlemmer, som udmelder sig eller som ekskluderes af foreningen, har ikke krav på andel i foreningens formue.

4.4 Et medlems udmeldelse eller eksklusion medfører ikke en frigørelse for det forholdsmæssige medansvar for foreningens på udtrædelsestidspunktet påhvilende økonomi-ske forpligtelser. Krav i så henseende over for det af foreningen udmeldte eller ekskluderede medlem eller dennes eventuelle krav over for foreningen må dog gøres gældende inden for et år efter, at udmeldelsen eller slettelsen har fundet sted.

4.5 Udmeldelse eller eksklusion frigør ikke et medlem for betaling af det ved udtrædelsestidspunktet forfaldne servicebidrag m.v.


5. Guldsmedefagets Fællesråd

5.1 Foreningen skal være tilsluttet Guldsmedefagets Fællesråd til hvis drift foreningen bidrager med halvdelen, jfr. § 8 i vedtægterne for Guldsmedefagets Fællesråd.

5.2 Bestyrelsen vælger foreningens repræsentanter til Guldsmedefagets Fællesråds be-styrelse.


6. Servicebidrag

6.1 Medlemmerne indbetaler servicebidrag til foreningen i henhold til de i punkt 6.2-13 beskrevne retningslinier.

6.2 Servicebidraget fastsættes på grundlag af virksomhedernes samlede omsætning, defineret som salg i Danmark og udlandet (ekskl. moms) af varer og ydelser, der sælges til guldsmedeforretninger eller andre forretningstyper til videresalg. Der betales endvidere servicebidrag af virksomhedens omsætning af halvfabrikata i form af dele af færdigvarer.

SE GÆLDENDE SATSER - TRYK HER

6.3 I tilfælde, hvor der indgår agenturforretning i en medlemsvirksomhed, beregnes servicebidraget på grundlag af den fakturerede omsætning, uanset om faktureringen foretages af medlemsvirksomheden eller af agenturgiveren, og uanset om faktureringen sker i Danmark eller udlandet.

6.4 Der svares ikke servicebidrag af salg til andre medlemsvirksomheder under Guldsmedebranchens Leverandørforening, men dog af salg til sådanne medlemsvirksomheders detailforretninger.

6.5 De gældende servicebidragssatser fremgår af bilag 6.5 til nærværende vedtægter.

6.6 Servicebidraget pristalsreguleres efter bestyrelsens beslutning inden udgangen af december hvert år med virkning for det følgende år.

6.7 Indberetningen af medlemmernes omsætningstal for foregående kalenderår sker se-nest 31. januar til foreningens sekretariat, ved at medlemmerne giver oplysning om, i hvilken servicebidragsgruppe de med den opnåede omsætning skal indplaceres i.


6.8 Medlemmernes oplysninger anses som fortrolige og bliver behandlet som sådan.

6.9 Såfremt et medlem ikke indberetter de til servicebidragsberegningen nødvendige oplysninger senest 8 dage efter rykning pr. anbefalet brev, fastsættes servicebidra-gets størrelse af bestyrelsen.

6.10 Til kontrol af de indsendte oplysninger vælges af foreningens statsautoriserede revisor vilkårligt fem medlemsvirksomheder, hvis revisor skal bekræfte rigtigheden af de indsendte oplysninger. Sker dette ikke senest en måned efter anmodningen, sidestilles det med servicebidragsrestance.

6.11 Servicebidragsindbetalingen finder sted kvartalsvis. Betalingen finder sted senest 30 dage efter opkrævningens dato. Har et medlem ikke indbetalt sit servicebidrag inden udløbet af denne frist, vil medlemmet efter skriftlig påmindelse indeholdende en ny frist på minimum én uge kunne ekskluderes af foreningen, jfr. punkt 4.2.

6.12 Når en virksomhed drives i form af flere mere eller mindre sammenhængende virk-somheder i Danmark (herunder datterselskaber og associerede selskaber) er det en forudsætning for medlemskab i foreningen, at samtlige virksomheder, der beskæfti-ger sig med varer, som anført i punkt 6.2 bliver medlem af Guldsmedebranchens Le-verandørforening.

6.13 Efter bestyrelsens beslutning kan der på forskellige af foreningens faciliteter fastsæt-tes takster for brugerbetaling. På disse takster kan der fastsættes medlemsrabatter.


7. Generalforsamlingen

7.1 Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2 Foreningens generalforsamlinger afholdes på foreningens hjemsted eller andet sted i Danmark efter bestyrelsens beslutning.

7.3 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af maj.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig tilsigelse. Indkaldelse til generalforsamling og anden kommunikation med medlem-merne kan ske ved benyttelse af e-mail.

Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
 4. Fastlæggelse af servicebidrag for kommende kalenderår
 5. Valg til bestyrelsen (med angivelse af de personer, der stiller op til valg)
 6. Valg af revisor samt to foreningsrevisorer 
 7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og / eller foreningens medlemmer
 8. Eventuelt

Dagsordenen for generalforsamlingen samt årsrapporten fra sidste regnskabsår til-stilles medlemmerne mindst 8 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan der kun tages beslutning om de på dagsordenen opførte sager. Forslag fra med-lemmerne, herunder til valg, må – for at blive optaget på dagsordenen – være indle-veret til foreningen senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

7.4 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det nød-vendigt, eller når mindst halvdelen af foreningens medlemmer skriftligt begærer det og ledsager begæringen med opgivelse af, hvilke sager de ønsker behandlet. Ekstra-ordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 8 dages varsel.

7.5 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende vedtægt. Forslag vedrørende

(i) vedtægtsændringer, 
(ii) sammenslutning med andre foreninger og
(iii) opløsning af foreningen

kræver tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de på generalforsamlingen afgivne stemmer (hvor hvert medlem har én stemme) som af stemmerne opgjort på grundlag af de fastsatte servicebidrag, jfr. punkt 6 ovenfor, blandt de på generalforsamlingen re-præsenterede medlemmer (hvor hvert medlem gives én stemme for hver krone, der i det pågældende år skal betales i servicebidrag).
 
For gyldigt at kunne vedtage foreningens opløsning må generalforsamlingen først på baggrund af et forslag fra bestyrelsen have vedtaget en fuldstændig plan for opfyl-delse eller afvikling af alle foreningen påhvilende forpligtelser og bestemt, hvilke medlemmer der med juridisk bistand skal foretage likvidationen samt have tilveje-bragt fornøden sikkerhed for, at den nævnte plan kan gennemføres.

Samtidig med, at ophævelse af foreningen vedtages, skal generalforsamlingen tage beslutning om anvendelse af foreningens formue.

7.6 Medlemmerne har ret til at give møde på generalforsamlinger ved fuldmægtig, forud-sat at der sker fremlæggelse af skriftlig og dateret fuldmagt. Der kan alene gives fuldmagt til bestyrelsen eller til andre medlemmer.


8. Bestyrelse

8.1 Foreningens ledelse varetages af en ulønnet bestyrelse bestående af 7 medlemmer valgt på den ordinære generalforsamling for 2 år. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.

8.2  I lige år afgår 4 medlemmerne af bestyrelsen og den ene suppleant, idet de medlemmer der har fungeret længst afgår først. I ulige år afgår 3 medlemmer af bestyrelsen og den ene suppleant. Har flere fungeret lige længe, afgøres det ved lodtrækning, hvem der skal afgå først. Afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges.

8.3 Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Bestyrelsen fastsætter ved forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

8.4 Bestyrelsen træffer afgørelse ved simpel stemmeflerhed – medmindre vedtægterne foreskriver andet - når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Formanden eller næstformandens stemme er ikke udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.


9. Sekretariatet

9.1 Til at varetage det daglige sekretariatsarbejde ansætter bestyrelsen en direktør, hvis aflønning og arbejdsområde fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan bemyndige direktøren af sekretariatet til at ansætte yderligere personale.


10. Tegningsregel

10.1 Foreningen tegnes af bestyrelsens formand, næstformand og direktøren i forening eller af den samlede bestyrelse.


11. Revision

11.1 Foreningens årsrapport revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, valgt af generalforsamlingen.

11.2 De to foreningsvalgte revisorer, der ligeledes vælges af generalforsamlingen, har til opgave at foretage en kritisk revision af foreningens regnskaber samt at konstatere tilstedeværelsen af foreningens beholdninger og aktiver.


12. Regnskabsår

12.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.


                                   **********


Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 18. maj 2010