print.php?par_id=188&link_id=1024

Fakta

Kontakt:
Guldsmedebranchens sekretariat
Tlf +45 4583 5211
email: jrm@guldsmed.dk

Guldsmedebranchens Kreditorforening

Til Kreditorforeningens love skal her gives følgende praktiske orientering:

Kreditorforeningens formål fremgår af lovenes § 2.

Det er dertil Kreditorforeningens formål at sikre en mere effek­tiv og økonomisk varetagelse af medlemsvirksomhedernes kreditor­in­teresser. Alle medlemmer af Guldsmedebranchens Leverandørforening er i henhold til fore­ningens vedtægter underkastet Kreditor­fore­ningens love, der i § 7 blandt andet siger:

"Ved modtagelse af meddelelse om konkurs, betalingsstandsning, akkord- eller likvidita­tionsforslag, frivillige kreditorord­ninger eller lignende fra en af medlemsvirksomhedernes danske debitorer, er medlemskreditorerne forpligtet til uop­holdeligt at henvise sagen til behandling i Kreditorforeningen."

Henvisning sker ved udfyldelse og indsendelse af et såkaldt standsnings­kort (udsendes fra sekretariatet) til:

Guldsmedebranchens Kreditor­forening
att.: Beth Vinther Lillegård
Kongevej 270
2830 Virum
beth@guldsmed.dk
Fax: 4583 0611

Sekretariatet samler og videregiver eventuelle krav og forestår den videre sagsbehandling.

Kreditorforeningen ledes af en bestyrelse, der består af tre medlemmer, der vælges af Leverandørforeningens bestyrelse (se § 5).

Inkasso
Vi anbefaler foreningens medlemmer at foretage inkassosager gennem Intrum Justitia, som Guldsmedefagets Fællesråd har indgået aftale med. Det koster ikke noget for medlemmer at bruge inkassodelen af aftalen, men skal der oprettes fx udenlandsk inkasso eller fogedretssag, så betales efter gældende takster.

Læs mere om aftalen og hent tilmeldingsskema her.

Akkord og konkursboer
Kreditorforeningen tilbageholder 10% af det provenu, der måtte være til udbetaling ved positive standsningsboer. Dette beløb indgår som en risikopræmie for dækning af omkostninger til akkord- og konkursboer.

Supplerende har Leverandørforeningens bestyrelse be­sluttet, at Leverandørforeningen dækker den del af sagsomkostningerne, der ligger ud over et eventuelt provenu. Der vil således fremover ikke blive tale om, at der fra Kreditorforeningen til medlem­svirksom­heder­ne kommer regninger, der er større end det provenu, der even­tuelt bliver udbetalt.

Bestyrelsen har ligeledes besluttet, at hvis indeståendet af den opkrævede risikopræmie ved udgangen af et kalenderår overstiger 120.000 kroner, tager Leverandørforeningens bestyrelse beslutning om, hvad der skal ske med beløbet over de 120.000 kroner (med baggrund i den henstilling/det forslag som Kreditorforeningens bestyrelse forinden giver).